Velkommen til skilsmisse.no 

Skilsmisse.no er en presentasjonsside for Advokatfirmaet RUV. Vi er spesialister på skifte og barnefordeling. På siden finner du en kort oversikt over de viktigste rettsreglene og praktiske tips i forbindelse med en skilsmisse, lenker til skjemaer mv. Du kan også komme i kontakt med våre advokater, som kan gi deg en halv time gratis vurdering av om du har en sak som du bør gå videre med. 

 

 


Skilsmisse er en bevilling som endelig oppløser ekteskapet. Du kan få skilsmisse når du har vært separert i minst ett år, eller når du kan bevise at samlivet har vært brutt i minst to år. Fra og med tidspunktet for samlivsbrudd eller separasjon kan man kreve deling av ektefellenes formuer etter ekteskapslovens regler.  LES MER

Har ikke ektefellene ved ektepakt har avtalt at deres formuesgjenstander skal holdes utenfor deling (særeie), eller arvelater ved testament har bestemt at pliktdelsarv skal være særeie, har ektefellene det man kaller felleseie. Felleseie betyr dermed  at verdien av ektefellenes formuer likedeles etter at det er gjort fradrag for gjeld, i den grad det ikke er adgang til å skjevdele eller holde gjenstanden utenfor deling som personlig ting.  LES MER

Det som skal deles under skiftet, er de verdier ektefellene hadde ved det såkalte skjæringstidspunktet, som er datoen for da begjæring om separasjon kom inn til Fylkesmannen mv., eller da samlivet ble brutt dersom dette skjedde først. LES MER

Du kan få skilsmisse når du har vært separert i minst ett år, eller når du kan bevise at samlivet har vært brutt i minst to år. Bevilling til separasjon og skilsmisse får du hos Fylkesmannen i fylket der du bor ved å sende inn søknad på et standardskjema. LES MER

Skjevdeling er et unntak fra regelen om likedeling av felleseie, der du kan kreve å holde felleseieverdier utenfor skifte, som du hadde fra før ekteskapet ble inngått, eller senere har fått ved arv eller gave fra andre enn ektefellen. LES MER

Du har i skiftet krav på å fysisk overta det du i det vesentlige eier, såkalt naturalutlegg. Reglene om naturalutlegg (utlodning) sier ikke noe om fordelingen av verdiene, men bare noe om hvem som har rett til fysisk å sitte igjen med en gjenstand og beholde eiendomsretten til gjenstanden etter skiftet. LES MER

Svært forenklet kan man si at skilsmisseoppgjøret vil bestå av verdsetting og likedeling av felleseieverdier med fradrag av gjeld. Skjevdelingsmidler, særeiemidler og personlige gjenstander skal ikke deles. I tillegg oppstiller ekteskapsloven visse unntaksregler som i særlige tilfeller gir kompensasjon til den ektefelle som på urimelig måte blir sittende igjen med svært lite etter lengre ekteskap og arbeid i hjemmet. LES MER

Når to eller flere personer eier noe sammen foreligger sameie. Utgangspunktet er at formuesgjenstander som står registrert på den ene ektefellen, eller som ble anskaffet av den ektefellen alene, i utgangspunktet er denne ektefellens eneeie.  Sameie mellom ektefeller vil likevel kunne stiftes gjennom felles erverv, avtale, giver eller arvelaters bestemmelse, sammenblanding av økonomi som muliggjør den andres erverv av tingen, faktisk innsats på eiendommen/tingen eller gjennom arbeid i hjemmet eller arbeid for den andre.  LES MER

I barnefordelingssaker vil avgjørelser om samværsrett, daglig omsorg, foreldreansvar mv. rette seg etter hva som er "til beste for barnet". Momenter som spiller inn i vurderingen kan være: barnas forhold til foreldrene, barnas kontakt med søsken, barnas kontakt med annen familie, barnas tilknytning til nærmiljø og venner mv., konfliktnivå og samarbeid mellom foreldrene, barnas alder, foreldrenes kapasitet og omsorgsevne, far eller mors nye familie, geografisk avstand mellom foreldrene, om det er hensiktsmessig å endre på dagens situasjon (status quo-prinsipp) mv. I tillegg vil barnas mening høres fra syv år og tillegges økt vekt med alderen LES MER

Ta kontakt med oss på telefon +47 23 23 9300