Man and woman waiting to enter a job interviewFirmaet forestår et stort antall meklinger etter barneloven og ekteskapsloven hvert år. To av firmaets advokater og en advokatfullmektig har tatt videreutdanning innen konflikthåndtering ved Diakonhjemmet Høgskole.

 

Gjennom nettsiden http://www.familiemekling.no/ og gjennom familievernkontorene formidles et stort antall meklinger, som avholdes i våre lokaler.

Ektefeller og samboere som har felles barn under 16 år, og som skiller lag, plikter å møte til obligatorisk mekling etter ekteskapsloven § 26 og barneloven § 51. Ektefeller som søker separasjon må vedlegge meklingsattest sammen med søknad om separasjon. Samboere som har felles barn under 16 år, må fremlegge gyldig meklingsattest for å motta utvidet barnetrygd, jf barnetrygdloven § 9.

Mekling er en frivillig og fortrolig prosess der en nøytral tredjeperson hjelper partene til å komme frem til en akseptabel løsning på konflikten. Meler fatter ingen avgjørelse i saken, men styrer prosessen. Målet er å komme frem til en skriftlig avtale. Et viktig kjennetegn ved mekling er at meklingsprosessen er frivillig. Mekling etter ekteskapsloven og barneloven skiller seg i så måte ut fra andre typer mekling. Partene har i disse saker obligatorisk oppmøteplikt første time, en slags tvungen mekling. Partene plikter imidlertid ikke å komme til enighet, det er kun selve oppmøtet som er obligatorisk.

Mekler kan tilby inntil syv timers gratis mekling. Dersom foreldrene ikke blir enige i første møte, oppfordres de til videre mekling i opptil seks timer til, dersom mekleren tror dette vil føre til en avtale. Totalt kan det altså tilbys syv timer gratis mekling.

Første meklingstime er obligatorisk. Etter denne timen skriver mekleren ut en meklingsattest. Denne legges ved søknaden om separasjon sammen med de andre dokumentene som kreves. Samboere må legge frem attesten for å få utvidet barnetrygd fra NAV. Meklingsattesten er også nødvendig for å få reist en sak for domstolen. Den part som ikke møter til mekling får ikke meklingsattest. Attesten er gyldig i 6 måneder.
Det er ikke et vilkår for å utstede attest at foreldrene er kommet fram til en avtale om barnet/barna. Det skal alltid skrives ut attest. Dette gjelder også når foreldrene er blitt enige og dermed likevel ikke trenger attest for å gå til sak etter barneloven § 56.

Dersom den ene av foreldrene ikke møter, skal vedkommende ikke få meklingsattest med mindre han eller hun er fritatt fra å møte til mekling. Dette gjelder uavhengig av hvem som har begjært mekling.

Ved separat mekling utstedes attest først etter at begge foreldrene har møtt til første time. I enkelte tilfeller kan det forekomme at en forelder har en gyldig fraværsgrunn som vedvarer, eller vedkommende presenterer nye fraværsgrunner. Dersom fraværsgrunnen ikke har opphørt

Parter som ønsker å bringe en tvist om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene, plikter å møte til foreldremekling først, jf barneloven § 51. Dersom det ikke fremlegges gyldig meklingsattest, vil domstolene avvise saken.

Advokatfirmaet RUV påtar seg også andre meklingsoppdrag, som for eksempel som advokatmekler i familierettslige og arverettslige skiftesaker. Meklingsoppdrag medfører at advokaten ikke kan påta seg et vanlig advokatoppdrag for en av partene mot en annen av meklingspartene.