For å være sikret riktig behandling av saken din, vil det i større og krevende saker på et eller annet tidspunkt være økonomisk lønnsomt eller formålstjenlig å gå til advokat. Ved mindre skifter, parter med vilje til å finne løsninger og oversiktlige boer, kan det ofte være lurt å vente med eller avstå fra å bruke advokat. Det er som oftest når konflikten er et faktum, eller at man vet at det vil bli uenighet/konflikt om oppgjøret eller barnefordelingen at det er lurt å kontakte advokat. Da bør advokat kontaktes relativt tidlig. Man får hos Advokatfirmaet RUV en halv time gratis rådgivning, slik at det ikke koster noe å finne ut av om man trenger advokat nå, eller om man bør avvente eller avstå fra å bruke juridisk ekspertise i saken. På denne undersiden vil vi komme med en del praktiske tips som kan følges før saken eventuelt håndteres av en advokat, slik at man sørger for å styrke egen rettsstilling mens man er alene.

 

Klubbe, vekt og bøker

1. Kommuniser mest mulig skriftlig!

Med tanke på å finne løsninger vil et møte eller telefonsamtale med motparten alltid være å foretrekke, da man kommuniserer lettere muntlig. Imidlertid vil muntlige utsagn som ikke er tatt opp på bånd, normalt ha liten bevisverdi ved en eventuell rettssak, hvis motparten bestrider at noe ble sagt under samtalen, eller har forstått det som ble sagt på en annen måte.

For å sikre deg dokumentasjon, bør derfor kommunikasjonen også skje skriftlig. E-post er godt nok som bevis, og er i en slags mellomstilling, siden man kan kommunisere relativt raskt og effektivt med e-post. Tenk på at alle brev og e-poster som du sender trolig vil bli lest opp ved en eventuell rettssak, så skriv saklig og korrekt. Få gjerne hjelp av noen du kjenner som er flinke til å skrive, dersom du trenger hjelp til formuleringene.

Det kan derfor ofte være lurt å sende en e-post eller et brev etter en avgjørende telefonsamtale, der du skriver at “viser til dagens samtale der vi ble enige om xxxx,” for å sikre deg bevis. Husk å ta vare på all korrespondanse.

Hvis du krever noe, bør du vanligvis huske å be om en tilbakemelding på kravet eller spørsmålene dine avslutningsvis i brevet. Det er da lurt å sette en rimelig tidsfrist på 7-14 dager eller mer alt ettersom hvor arbeidskrevende det vil være for mottaker å svare, og ut fra hvor mye saken haster for deg. Tidsfristen må likevel være rimelig. Det vil normalt ikke se bra ut, dersom tidsfrister brytes. Sørg for å følge opp brevet eller e-posten relativt raskt med en purring, dersom henvendelsen ikke besvares rettidig.

2. Innhent dokumentasjon på utgifter under samlivet

Ta fortløpende vare på kvitteringer, innhent utbetalingsoversikter, bankbilag, betaling av rente osv. for å kunne sannsynliggjøre skjevdelingskrav, utlegg og økonomiske overføringer under samlivet. Det er ikke tilstrekkelig å si at du har hatt utgifter, eller forutsette det.

Har dere felles bolig, bør dere som regel få taksert boligen. Man kan tape store beløp på å godta det som eksen sier er en rimelig pris.

Tar du ut stevning, skal du ta med så mye som mulig av dokumentasjonen så tidlig som mulig, dersom det dokumenterer det økonomiske tapet som du krever dekket.

3. Les loven!

Dagens lover er mye lettere å lese for legfolk enn de var tidligere, idet lovgiver og departementene har fokusert mye på å forenkle språk og ha enklere regler ved ny lovgivning. Man trenger derfor ikke være jurist for å få noe vettugt ut av å lese en moderne lov. Ekteskapsloven har også kapitler og overskrifter for hver paragraf, som gjør at du ofte raskt kan finne ut av hva bestemmelsen omhandler, og hvor det relevante står.

Husk imidlertid at fortolkningen av hvordan lovens regel må forstås og om loven får anvendelse på et konkret tilfelle (subsumsjonen) er avhengig av flere andre rettskildefaktorer som rettspraksis, forarbeider, reelle hensyn osv. Det er nemlig ikke helt slik som en BI-student ryktes å ha sagt: “Juss er lett. De får jo lov til å ha med fasiten på eksamen!”

I jussens verden er ingenting helt sikkert, og det er derfor jurister hele tiden tar forbehold og bruker formuleringer som “må antas at,” “vil normalt innebære at” osv. Imidlertid vil du få bedre “føling” med rettsspørsmålet, dersom du har lest loven.

Et lite tips når du leser lovtekst er å lese teksten flere ganger, og tenke bevisst over hvordan setningens subjekt, objekt og verbal objektivt må fortolkes. Husk også å lese hele bestemmelsen, ettersom det ofte kan finnes unntak i annet eller tredje ledd som snur bestemmelsen i første ledd på hodet for ditt tilfelle. Aller helst bør du lese hele kapittelet for å sjekke at det ikke finnes unntak. De fleste lover har virkeområdebestemmelser, definisjonsbestemmelser og formålsparagrafer i kap. I, og det vil normalt være lurt å sjekke hva som står i dem, når du leser den aktuelle bestemmelsen.

Lover finner du gratis på www.lovdata.no Lovdata har også søketips innenfor gratissidene på http://www.lovdata.no/arkiv/index-soketips.html

4. Bruk google!

Bruk google eller andre søkemotorer som kvasir til å finne skjemaer og kontrakter. Tinglysing kan du få hjelp av fra Statens Kartverk. Hvis du går på google, og skriver inn  for eksempel”ektepakt skjema” vil du ofte finne det du trenger.

5. Spør om hjelp gratis hos relevante myndigheter og interesseorganisasjoner!

Hvis tvisten gjelder hvordan man får skilsmisse/separasjon, be om vegledning fra Fylkesmannen i fylket der du bor. Forvaltningen har en vegledningsplikt etter forvaltningsloven § 11, og har plikt til å hjelpe deg med å forklare hvordan du skal gå frem for å få dine rettigheter. Hvis du ikke skjønner brosjyrer eller informasjon på nett, kan du be om et møte eller ringe og få det forklart av en saksbehandler.

Dersom du må møte i rettssak uten advokat, har retten vegledningsplikt etter tvisteloven § 11-5 i sivile saker. Poenget er dermed at du kan få hjelp til å håndtere saken gjennom å spørre dommeren, hvilket også kan gjøres før et rettsmøte pr. telefon. Dommeren kan imidlertid ikke hjelpe deg med hva du bør si i saken, men kun prosessuelle og formelle krav ved å opptre for domstolene.

5. Bruk advokat og rettshjelpstjenester gratis!

De fleste advokater gir en halvtimes gratis rådgivning, og uansett skal det være inngått en avtale om oppdrag før du kan faktureres. Hvis du er usikker på en sak, så kan du ta en uformell samtale med en advokat, og få høre litt mer om hva som gjelder for den type saker. Advokater vil ikke uttale seg konkret om saken din, før de har fått sett dokumentasjon og blitt kjent med faktum (og da vil det også koste penger), men du kan få noe nyttig informasjon i startfasen på generelt grunnlag fra en advokat dersom du spør konkrete spørsmål.

Ellers har universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø rettshjelpsordninger som kan hjelpe deg gratis med juridisk rådgivning, herunder skriving av brev og ringe til aktuelle instanser og motparter for deg.

I Oslo finnes Jussbuss som kan finnes på http://www.jussbuss.no/ og for kvinner i Oslo finnes også JURK på http://www.jurk.no/no/front/ I Bergen finnes Jussformidlingen som kan finnes på http://www.jussformidlingen.no/ I Tromsø finnes Jusshjelpa i Nord-Norge som kan finnes på http://uit.no/jusshjelpa/ I Trondheim finnes Jusshjelpa i Midt-Norge som kan finnes på http://www.jushjelpa.no/

Du kan også sjekke om du har krav på fri rettshjelp og høre om advokaten vil ta saken din som fri rettshjelp, og du kan lese mer om fri rettshjelp på http://www.fri-rettshjelp.no/

Det vil normalt ikke være rettshjelpsdekning under innbo/villaforsikringer for skilsmissesaker (skifte eller barnefordeling), men man vil ha dekning hvis man har rettshjelpforsikring hos for eksempel Help forsikring mv. Man har da valget mellom å bruke Helps advokater, eller så må man be om å få en annen advokat under henvisning til reglene om fritt advokatbytte.