Young couple quarreling. Man asks for forgiveness.Vi i advokatfirmaet RUV jobber mye med skiftesaker, og bistår både ved utenrettslige private skifteløsninger, såvel som ved offentlig skifte eller domstolsbehandling av tvistespørsmål.

 

For ektefeller har vi også laget nettsiden http://www.samlivsbruddadvokat.no som gir en noe grundigere oversikt over rettigheter og plikter for ektefeller og samboere ved et samlivsbrudd mv., der også rettsreglene for blant annet sameie, den økonomiske fordeling, privat og offentlig skifte behandles. Vi er godt oppdatert på aktuell rettspraksis, og har sett løsningen på de fleste skifterettslige problemstillinger fra før.

Ved ekteskap og spesielt et mer langvarig ekteskap, vil man oftere ha behov for advokat enn ved samboerskap, fordi ekteskap utløser flere rettsvirkninger, som blant annet underholdsplikt og likedeling av formue, med mindre man har særeie eller kan skjevdele midler mv. Man kan også bli sameier i eiendeler på grunn av arbeid i hjemmet mv.

Det er ikke alltid gitt hva resultatet vil bli, selv når du har en ektepakt eller kan dokumentere hvor alle verdier kommer fra. Selv når den ene part har helt eller delvis særeie ved ektepakt, vil den ektefelle som sitter igjen med svært lite kunne ha krav på vederlag. Den godt bemidlede ektefelle kan også få redusert retten til å skjevdele midler fra før ekteskapet, arv eller gave, dersom det vil være åpenbart urimelig for en ektefelle som sitter igjen med lite rent økonomisk etter ekteskapet.

Noe forenklet kan man si at ekteskapsloven oppstiller visse unntaksregler som i særlige tilfeller gir kompensasjon til den ektefelle som på urimelig måte blir sittende igjen med svært lite etter lengre ekteskap.

Som en kjensgjerning vil det ved delingen normalt oppstå en del uenighet om hvem som skal få beholde de enkelte gjenstander eller den felles bolig, og hvor mye i rene verdier den enkelte ektefelle skal sitte igjen med etter at gjelden er trukket fra. Ved vurderingen av hvilke verdier som finnes, oppstår det i praksis ofte uenighet omkring verdsettelsen/takseringen av det som skal deles.

Det vil også i mange saker kunne reises spørsmål om det er etablert sameie gjennom den ene ektefelles innsats i hjemmet gjennom husarbeid, barnepass, bygging og oppgradering av felles bolig mv. Spørsmålet vil da være om den ene ektefelles innsats har muliggjort anskaffelsen eller en verdiøkning av de gjenstander som holdes utenfor delingen som særeie, skjevdelingsmidler eller som personlige gjenstander. Det er dermed ikke alltid gitt at den som har særeie eller andre midler som kan holdes utenfor deling, anses for å eie en gjenstand alene, selv om vedkommende i sin tid sørget for anskaffelsen.

Gjennomgående er det i fordelingen på skiftet snakk om rene verdiregler, slik at om man har unntatt noe fra deling som særeie eller har verdier som kan skjevdeles, så kan man holde beholdte verdier utenfor delingen, selv om man har solgt den opprinnelige tingen eller byttet den i noe annet av verdi. Har man avtalt særeie eller kan skjevdele, vil også avkastning av særeie- og skjevdelingsmidlene kunne holdes utenfor delingen; både kapitalavkastning og verdistigning.

Det som skal deles er de verdier ektefellene hadde ved det såkalte skjæringstidspunktet. Skjæringstidspunktet vil i de fleste praktiske tilfeller være da enten begjæring om separasjon eller skilsmisse kom inn til fylkesmannen (evt. stevning med krav om separasjon eller skilsmisse til retten), eller da samlivet ble brutt dersom dette skjedde først.

Man fryser da verdiene på skjæringstidspunktet og fordeler da verdiene utfra om midlene er felleseie, særeie, skjevdelingsmidler eller andre midler som kan holdes utenfor delingen, og trekker fra gjeld på dette gitte tidspunkt i den grad midlene ikke holdes utenfor deling. Dersom en felleseiegjenstand selges på skiftet, vil det dermed være nettoverdien på skjæringstidspunktet som deles. Den som eier gjenstanden, vil således alene få utbetalt en eventuell verdistigning eller ta ulempen av et verditap etter skjæringstidspunktet. Eiendeler som ikke skal overtas av en av ektefellene, kan hver av dem kreve solgt.

Dersom gjenstanden ikke skal selges, men overtas alene av den ene ektefelle på skiftet – såkalt utlodning, vil man imidlertid normalt ta et senere utgangspunkt enn skjæringstidspunktet.

Du kan lese mer om skilsmisse her eller på den noe mer omfattende utredningen http://www.samlivsbruddadvokat.no/