Struggling to communicate

Advokatfirmaet RUV har god og lang erfaring med skifte mellom samboere. Samboere har ikke rett til å gjennomføre offentlig skifte, slik at tvist som ikke løses gjennom minnelig privat avtale, eventuelt må tas ut som sivilt søksmål. Hvis samboere går fra hverandre og ikke klarer å bli enige om fordeling av eiendeler og gjeld må det reises vanlig søksmål for å få tvistespørsmålene avgjort.

 

For samboere  har vi nettsiden http://www.samlivsbruddadvokat.no/ som oppstiller rettigheter og plikter for ektefeller og samboere ved et samlivsbrudd mv., der også rettsreglene for blant annet sameie, den økonomiske fordeling, privat og offentlig skifte behandles. Vi er godt oppdatert på aktuell rettspraksis, og har sett løsningen på de fleste skifterettslige problemstillinger fra før.

Som et utgangspunkt er det noe enklere å gjøre opp mellom samboere etter et ugift samliv, ettersom man da kun beholder det man selv har anskaffet. Imidlertid er det også generelle ting å huske på for samboere – særlig ved verdifastsettelse av ting dere eier sammen. Som samboer har du ikke rett til likedeling av det som er skapt i løpet av samboerskapet/forholdet, slik som etter ekteskapslovens regler.

I særlige tilfeller med gjerne lengre samboerforhold vil man noen ganger kunne anse sameie som etablert i felles bolig, hytte mv., dersom den ene samboer blir svært dårlig stilt i forhold til innsats i husholdningen. Man kan også bli sameier i en gjenstand/verdier, dersom den ene samboers inntekt eller annen innsats har muliggjort at den andre samboeren kunne erverve gjenstanden/verdiene.

Imidlertid vil du som samboer kunne ha krav på kompensasjon/oppnå sameie i felles bolig, hytte og liknende, dersom du har gjort en betydelig og/eller langvarig innsats som har muliggjort anskaffelsen av gjenstanden på din samboers hånd.

Etableringen av et slikt sameie gjennom innsats, har klare paralleller til husmorsameiet etter ekteskapsloven, men ekteskapslovens bestemmelser får ikke direkte anvendelse på forholdet. I rettspraksis er det likevel uttalt at man kan få kompensasjon for berikelse av den annen part ( Rt-1984-497 s 504): « Etter mitt syn må det imidlertid ved oppløsning av samboforhold være rom for vederlagskrav basert på alminnelige berikelses- og restitusjonsprinsipper og på rimelighetsbetraktninger. »

I dommene i Rt. 2011 s. 1168 og s. 1176, der Advokatfirmaet RUV prosederte i en av sakene, er adgangen til å få vederlag basert på dekning av løpende forbruksutgifter blitt vesentlig innskrenket, idet man nå forutsetter at vederlagskrevende samboer må ha bidratt med mer enn halvparten av forbruksutgiftene uavhengig av inntektsforskjell, for å ha rett til vederlag.